نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

اخلاق مهندسی

چکیده

معمولا در ابتدای توسعه فناوری، اطلاعات توسعه­دهندگان و جامعه از تاثیرات فناوری و نیازهای جامعه و کابران ناقص است. در عمل، عرضه یک فناوری به جامعه به مثابه یک آزمایش اجتماعی است و تاحدی شناخت تاثیرات فناوری به دنبال این آزمایش در طول زمان حاصل می­شود. از طرف دیگر، در این مدت، فناوری با ذی­نفعان زیادی درگیر می­شود و در شبکه جامعه قرار می‌گیرد[1] و در نتیجه تغییر طراحی به مرور زمان بسیار دشوار می­شود. یعنی وقتی آگاهی ما از تاثیرات (منفی) فناوری افزیش پیدا می‌کند، آنگاه تغییرات برای بهبود دشوار خواهد بود. این مشکل که به آن دوراهی کالینگریج نیز گفته می­شود، نشان می­دهد توسعه و شکلدهی فناوری متاثر از عوامل اجتماعی و تاریخی است. این نکته علاوه بر دلالت­های اخلاقی و سیاست­گذارانه[2] برای توسعه فناوری، موید این نکته نیز هست که فناوری­ها می­توانند وابسته به مسیر[3] باشند و الزاماً طرح بهینه نیستند. در مقاله حاضر با توجه به تاریخ تحول صفحه‌کلید ماشین‌تحریر مکانیکی که جزو اجداد صفحه‌کلید رایانه­ای کنونی محسوب می­شود، نشان داده خواهد شد که در ابتدای اختراع ماشین‌تحریر، طرح جامع و سنجیده­ای برای چینش حروف در صفحه‌کلید وجود نداشت و عوامل مختلف اجتماعی نیز در شکلدهی تدریجی به صفحه‌کلید مشارکت داشتند و در نهایت، این تغییرات به صفحه‌کلید رایج امروزی موسوم به کوئرتی همگرا شد و بر روی آن قفل[4] شد. در این مقاله سعی شده است برای نخستین بار دوراهی کالینگریج برای یک فناوری (صفحه­کلید کوئرتی) در قالب یک نمودار رسم شود.

یک موضوع بحث برانگیز دیگر کهدر زیرمجموعهمهندسی بافت
قرار می گیرد، استفاده از بافت های جنین انسانی است. این موضوع
به تنهایی نیز یک سری نگرانی های اخالقی را به بار می آورد. چون
که سلول ها از جنین های انسانی کشت می شوند که در این فرایند
کشته می شوند. یک نگرانی دیگر این است که تقاضای رو به رشد
برای بافت های جنینی انسانی، کشت جنین های انسانی را برای این
هدف در مقیاس بزرگی افزایش می دهد.
از طرفی پروتزها و ایمپلنت ها مسایل اخالقی دیگر را بوجود
میآورند. اینتکنولوژیاینطورشناختهشدهکهرویمهندسیتوانبخشی
کارکند جاییکهبیمارها قادرباشند عضوهایمصنوعیراکهنیازدارند
دریافتکنند. اینبدینمعناستکهانسانهاازحالتطبیعیخودخارج
می شوند )و بخشی ازآن ها بهماشین تبدیل می شود( کهمارا مجبور
خواهد کرددوبارهبهتعریفانسان ها نگاهکنیم.
در مهندسی پزشکی دامنه ی گسترده ای از کاربردها وجود
دارد که ما را مجبور می کند که یک قدم به عقب برگردیم و
برخورد خودمان را با دنیای اطرافمان ارزیابی کنیم. برخی دیگر از
تکنولوژی های نوظهور شامل تصاویر تشخیصی اعصاب و رابط
بین مغز و کامپیوتر است.
no-repeat;left top;;
auto

augmented_reality_ar_virtual_reality_vr_mobile_apps_thinkstock_648467092_3x2-100746895-large
#CCCCCC
http://bmeng.ir/wp-content/uploads/2019/11/cbd-banner-1.jpg